Prof. dr hab.  Zygmunt Staszewski

Narodowość i obywatelstwo polskie

Urodził się w Lublinie.

Dane biograficzne - 2007 r.

Wykształcenie wyższe:

a)      studia wyższe I stop. ukończone w Wyższej Szkole Rolniczej (A.R.) w Lublinie z tyt. inżyniera rolnictwa (agronomia) w 1957 r.;

b)       studia wyższe II stop. na Wydziale Rolniczym AR-SGGW w Warszawie ze stopniem mgr inż. Rolnictwa (hodowla roślin i nasiennictwo) ukończone w 1960r.;

c)      w Instytucie  Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

- doktor nauk rolniczych (agronomia) w 1965r.;

- doktor habilitowany nauk rolniczych  (agronomia – genetyka i hodowla roślin) w 1976 r.;

      d) tytuł profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk rolniczych nadany przez Radę Państwa w 1985 r.

       e)  staże naukowe zagraniczne: University of Illinois Urbana-Champaigne (USA, 1 r.), University of Minnesota (USA, 1 mc.), Institut National de la Recherche Agronomique - INRA Lusignan i Paryż (Francja, 2 mc.), Uniwersytety w Bristol i Oxford (Wk. Brytania, 1 mc.).

       f)   biegła znajomość języków obcych: angielski, rosyjski.

 

Praca naukowo-dydaktyczna w wyższych uczelniach:

Akademia Świętokrzyska w Kielcach (była W.S.P.) W latach 1978-1998 (pół etatu) na stanowiskach docenta i profesora nadzwyczajnego. Tutaj wypromował 2 doktorów i 26 magistrów,  prowadził wykłady i seminaria dyplomowe.

 

Akademia Podlaska w Siedlcach – prowadzenie zleconych zajęć dydaktycznych,  głównie seminariów dyplomowych i konsultacji.

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie na stanowisku profesora zwyczajnego od 1996-2007 r. prowadził wykłady i seminaria naukowe na Wydziale Turystyki i Rekreacji z przedmiotów ekologia, ochrona środowiska, metodyka badań naukowych. Był członkiem Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji 11 lat.. Jest organizatorem i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Ekologiczno-Krajoznawczego, prowadzi seminaria i wypromował ponad 200 magistrów i licencjatów w zakresie turystyki i rekreacji. Prowadził badania  w zakresie turystyki i był kierownikiem  zespołowego projektu badawczego pt. „Rozwój regionalny agroturystyki w Polsce.” Część badań opublikowano w pracy pt. „Agroturystyka na tle sytuacji materialnej i preferencji turystycznych ludności.”

 

Praca naukowa w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie 1959-2002 (42 lata):

 Stanowiska : asystent, adiunkt, docent, profesor, kierownik Zakładu Genetyki 25 lat, zastępca dyrektora ds. naukowych 5 lat.

Członek Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w okresie 25 lat, zastępca przewodniczącego R.N. 3 kadencje, Przewodniczący Komisji Rozwoju Kadry Naukowej 5 kadencji.

 

Osiągnięcia dydaktyczne:

Łącznie wypromował: 7 doktorów (2 z Egiptu).  106 magistrów i ponad 100 licencjatów. Inne formy pracy dydaktycznej to wykonanie 5 ocen Kandydatów do nadania tytułu naukowego profesora, 12 recenzji prac doktorskich i stu kilkudziesięciu ocen prac magisterskich, kierowanie pracami kilkunastu Komisji o nadanie stopnia docenta, doktora, doktora habilitowanego w Radach Naukowych Instytutów.

 

 

Praca i osiągnięcia naukowe:

Kierował zespołami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi..  Był koordynatorem krajowych badań nad heterozją oraz roślinami pastewnymi z ramienia PAN i Min. Rolnictwa. Rozwinął badania nad roślinami pastewnymi w Polsce, jest autorem 5 odmian roślin rolniczych, 3 książek i ok. 100 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Realizował wieloletnie badania w ramach 3 programów finansowanych przez KBN (granty) oraz 2 programy naukowe (granty) przyznane przez ministerstwo rolnictwa USA i Fundusz Marie Curie-Skłodowskiej

Był członkiem Komitetu Fizjologii , Genetyki i Hodowli Roślin PAN (6lat), zarządu  Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego i jest nadal członkiem tego stowarzyszenia, członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki PAN w Poznaniu (6lat), członkiem z wyboru Zarządu Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Naukowego Hodowli Roślin EUCARPIA (12 lat) i jest nadal członkiem stowarzyszenia, członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Biuletyn IHAR (18 lat), członkiem zagranicznym kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Czeskiej Akademii Nauk Rolniczych  pt. Genetics and Plant Breeding (6 lat).

Prof. Staszewski prowadził badania i współpracę naukową z profesorami wyższych uczelni oraz instytutów Francji, Włoch, Węgier  Rosji, Bułgarii i USA,  która w zmniejszonym zakresie jest kontynuowana. Zorganizował 4 konferencje naukowe międzynarodowe w Polsce, był członkiem komitetów organizujących konferencje naukowe w kilku krajach europejskich. Uczestniczył w ponad 30 kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych zagranicznych przedstawiając wyniki swych badań.

 

Odznaczenia otrzymane:

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Medal Komisji Edukacji Narodowej.